મોકલો

પ્રિય માતાપિતા/સંભાળ રાખનારાઓ, 
અમે કેટલીક માહિતી, સંસાધનો અને લિંક્સ અપલોડ કરી છે જેનો ઉપયોગ તમને તમારા બાળક સાથે ઘરે કરવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. આમાંના મોટાભાગના સંસાધનો એવા છે જેનાથી બાળકો શાળામાં પરિચિત છે. જો તમને વધુ સમર્થન જોઈએ છે, તો કૃપા કરીને તમારા બાળકના વર્ગ શિક્ષકનો/તેણીના વર્ગના મેઈલબોક્સને ઈમેલ કરીને સંપર્ક કરો અને સમાવેશ ટીમમાંથી કોઈ તમારો સંપર્ક કરશે. સેન ટીમ 

શ્રવણ અને ધ્યાન
સમજવુ 
સંવેદનાત્મક અને ભૌતિક
શરૂઆતના વર્ષો
અને KS1
KS2