માતાપિતા / સંભાળ રાખનાર

ક્રેનબ્રૂક પ્રાથમિક શાળાનો હેતુ અમારા વિદ્યાર્થીઓ માટે શ્રેષ્ઠ પરિણામો પ્રાપ્ત કરવા માટે માતાપિતા અને સંભાળ રાખનારાઓ સાથે ગાઢ ભાગીદારીમાં કામ કરવાનો છે.

અમે માતા-પિતા અને સંભાળ રાખનારાઓ માટે સેવાઓની વિશાળ શ્રેણી ઓફર કરીએ છીએ જેમના બાળકો અમારી શાળામાં જાય છે.

અહીં કેટલાક છે  તમે જે રીતે ભાગ લઈ શકો છો

તાલીમ

રેડબ્રિજ એડલ્ટ એજ્યુકેશન સેન્ટર સાથે ભાગીદારીમાં ઓફર કરવામાં આવે છે

સામાજિક ઘટનાઓ

આગામી વિશે વધુ જાણો

સામાજિક ઘટનાઓ   ક્રેનબ્રુક ખાતે 

સ્વયંસેવી

સ્વયંસેવી વિશે જાણો

તકો  ક્રેનબ્રુક ખાતે