મુખ્ય તબક્કાના પરિણામો

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે આ ડેટા 2019 માટે છે, 2020 માટે કોઈ પ્રદર્શન ડેટા નથી.

મુખ્ય તબક્કો 1 - ઉંમર સંબંધિત

4616430650.png
વાંચન
ક્રેનબ્રુક 2019
83.3%
રાષ્ટ્રીય 2019
75%
4616430650.png
લેખન
 
ક્રેનબ્રુક 2019
80%
રાષ્ટ્રીય 2019
69.3%
4616430650.png
ગણિત
ક્રેનબ્રુક 2019
85..8%
રાષ્ટ્રીય 2019
75.7%

મુખ્ય તબક્કો 1 - વધુ ઊંડાઈએ

4616430650.png
વાંચન
ક્રેનબ્રુક 2019
37.5%
રાષ્ટ્રીય 2019
25.5%
4616430650.png
લેખન
 
ક્રેનબ્રુક 2019
20%
રાષ્ટ્રીય 2019
14.8%
4616430650.png
ગણિત
ક્રેનબ્રુક 2019
30.8%
રાષ્ટ્રીય 2019
21.8%