પ્રારંભિક વર્ષ અને ફોનિક્સ પરિણામો

4616430650.png
પ્રારંભિક વર્ષો
જીએલડી
ક્રેનબ્રુક 2019
72.5%
રાષ્ટ્રીય 2019
71.9%
4616430650.png
પ્રારંભિક વર્ષો
સરેરાશ પોઈન્ટ સ્કોર
 
ક્રેનબ્રુક 2019
34.5%
રાષ્ટ્રીય 2019
34.6%
4616430650.png
વર્ષ 1 ફોનિક્સ
ક્રેનબ્રુક 2019
93.3%
રાષ્ટ્રીય 2019
81.9%
4616430650.png
વર્ષ 2  ફોનિક્સ
ક્રેનબ્રુક 2019
98.3%
રાષ્ટ્રીય 2019
91.3%

મહેરબાની કરીને નોંધ કરો કે આ ડેટા 2019 માટે છે, 2020 માટે કોઈ પ્રદર્શન ડેટા નથી.