ફોનિક્સ  

  તમારા બાળકને ફોનિક્સ શીખવવામાં મદદ કરવા માટે નીચેની લિંક જુઓ

Year 2- Inspired by Alberto Giacometti

See below for Progression in Sculpture

Year 3  - Rock Art Fossil Sculptures
Year 4  - Paper Sculpture