ફોનિક્સ  

  તમારા બાળકને ફોનિક્સ શીખવવામાં મદદ કરવા માટે નીચેની લિંક જુઓ

Year 4 Mixed Media Inspired by Frida Kahlo

See below for Progression in Collage

EYFS – Nature Collage inspired by Andy Goldsworthy
Year 1 Collage Inspired by Eileen Downes
Year 3 Collage Inspired by Artist Henri Matisse