ફોનિક્સ  

  તમારા બાળકને ફોનિક્સ શીખવવામાં મદદ કરવા માટે નીચેની લિંક જુઓ

Year 3 Block Art – Inspired by Anwar Jalal Shemza

See below for Progression in Printing

EYFS Printing – Finger Printing
Year 1 Printing – Leaf Printing Inspired by Nature
Year 5 Printing – Inspired by architecture and Landscape